ტელეკომპანია მზე დაარსდა 2016 წელის 2 თებერვალს

ამა წლის 28 აპრილს შპს ”იუ ტივი”-მ დამფუძნებლის და დირექტორის გადაწყვეტილებით შეიცვალა სახელწოდება და ნაცვლად შპს ”იუ ტივი”-სა ეწოდა შპს ”ტელეკომპანია მზე”. ბრენდული სახელწოდება „ YOU TV “-ის ნაცვლად „ მზე “

დაინტერესებულ პირს, რომელიც მიიჩნევს, რომ “მზე"-მ დაარღვია “მაუწყებელთა ქცევის კოდექსით” დადგენილი ეთიკური სტანდარტები და მისი უფლებები, შეუძლია მიმართოს მაუწყებელს საჩივრით და მოითხოვოს რეაგირება. საჩივრის გამოგზავნის სურვილის შემთხვევაში, დაინტერესებულ პირს შეუძლია მოგვაწოდოს საჩივარი ელექტრონული სახით შემდეგ მისამართზე: info@tvmze.ge

1.”მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის 61-ე მუხლით გათვალისწინებული ინფორმაცია შპს ”ტელეკომპანია მზე”-ს შესახებ

იხილეთ ონლაინ ფაილი: ნახვა

2.ინფორმაცია შპს ”ტელეკომპანია მზე"-ს შესახებ რომელშიც ასახულია შემდეგი სახის ინფორმაციები:

ა. შპს ”იუ ტივი”-ის გასული წლის საქმიანობის ანგარიში

ბ. შპს ”ტელეკომპანია მზე”-ს მიმდინარე წლის საქმიანობის გეგმისა და დაფინანსების წყაროების შესახებ

გ. “მზე”-ს მიზნები და ამოცანები

დ. „მზე“-ს კონცეფცია

იხილეთ ონლაინ ფაილი: ნახვა

3.შესაბამისობის დეკლარაცია

იხილეთ ონლაინ ფაილი: ნახვა

4.თვითრეგულირება

იხილეთ ონლაინ ფაილი: ნახვა

5.2020 წლის აუდიტის დასკვნა

იხილეთ ონლაინ ფაილი: ნახვა

გუნდი

საბა მანთიძე